GDPR

Wat is GDPR? Een Europese bepaling die de burgers beter zal beschermen op hun persoonlijke gegevens. Dit wil zeggen dat elke kandidaat en klant die samenwerkt met ons, mag rekenen op 100% transparantie en reeds genomen acties om deze blijvend in de toekomst veilig te stellen. Wij geven klanten en kandidaten hierbij steeds de mogelijkheid om het gebruik van hun gegevens op elk moment te controleren. Indien meer informatie gewenst of eventuele vragen, kan U steeds contact opnemen via: info@tecjobz.be.

Jobz NV zal geen persoonsgegevens aan de gebruiker mogen doorgeven behalve in de gevallen die door de wet bepaald zijn. De gebruiker mag geen gegevens van Jobz NV eisen die het op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De gebruiker bezorgt aan Jobz NV de nodige informatie over de toepasselijke wet- en regelgeving die de overdracht rechtvaardigt. In geval van toegestane overdracht is de gebruiker gehouden om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid van de overgemaakte gegevens te verzekeren en de Privacywetgeving en aanverwante wet- en regelgeving te respecteren.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat aan Jobz NV alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de gebruiker hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. De gebruiker vrijwaart Jobz NV tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de gebruiker of overige derden jegens Jobz NV in verband met een schending door de gebruiker van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Jobz NV gemaakte kosten. Jobz NV gaat steeds zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens en verwerking van klantengegevens. Wanneer er diensten door Jobz NV worden geleverd in het kader van de opdracht van de klant, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor de administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen van facturen en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor Jobz NV aangesteld werd. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het voltooien van de opdracht en de facturatie ervan. Door het geven van een opdracht komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Jobz NV. Persoonlijk data zullen enkel verwerkt worden voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame en/of andere (re)marketing doeleinden met toestemming van de klant. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor deze doeleinden. Jobz NV zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.